Arktisten olosuhteiden erikoisosaaja

Arctia Oy on Suomen valtion omistama erikoisvarustamo, joka on perustettu joulukuussa 2009.  Tärkein tehtävämme on Suomen merialueiden jäänmurron ja talvimerenkulun turvaaminen. Tämän tehtävän tukemiseksi, jäänmurtajien käyttöasteen nostamiseksi ja uusien jäänmurtajien rahoittamiseksi rahtaamme eli vuokraamme aluksiamme myös maailmalla. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavia merellisiä palveluita haastavissa olosuhteissa ympäri maailman.

Arctian murtajat tuottavat joustavia merellisiä palveluratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Ice management -palveluilla varmistetaan, että jäämuodostelmat pysyvät turvallisen välimatkan päässä operointialueesta. Myös alueen liikenteen turvaaminen on tärkeä osa palvelua. Meripelastus, öljyntorjunta, tutkimustoiminta, matkustaja-alusliikenteen turvaaminen, kaapelinlasku sekä huoltoliikenne Etelämantereen tutkimusasemille avaavat Arctialle uusia kansainvälisiä liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia.

Tässä strategiamme tiivistetysti alle kahdessa minuutissa:

Lue yritysesitteemme täällä.

Arctia muodostaa konsernin, jonka emoyhtiö on Arctia Oy. Arctia Oy omistaa kokonaan (100 %) tytäryhtiönsä Arctia Icebreaking Oy:n, Arctia Offshore Oy:n ja Arctia Management Services Oy:n, Meritaito Oy:n sekä 90 % Arctia Karhu Oy:stä.

Arctia Management Services Oy perustettiin vuoden 2015 lopussa ja se aloitti varsinaisen toimintansa hoitovarustamona vuoden 2016 alussa. Emoyhtiö Arctia Oy:n koko osakekannan omistaa Suomen valtio ja omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

Emoyhtiö ja tytäryhtiöistä Arctia Management Services Oy tuottavat hallinnollisia palveluita konserniyhtiöille. Muut tytäryhtiöt omistavat aluskannan, toimivat asiakasrajapinnassa ja tekevät rahtaussopimukset ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Ne voivat myös rahdata aluksia toisiltaan vapaan kapasiteetin puitteissa, mikäli siihen on tarvetta. Merihenkilöstö on asiakasrajapinnassa toimivien tytäryhtiöiden palveluksessa.

Yhteiskuntavastuu

Arctia takaa suomalaisen yhteiskunnan ja teollisuuden toiminnan ympärivuotisesti mahdollistamalla talviliikenteen. Tämä muodostaa Arctian vastuullisuuden kovan ytimen, jonka ympärille muut sidosryhmävaatimukset kerrostuvat. Vastuullisuuden johtaminen tarkoittaa Arctiassa hyvää ja vastuullista hallintokulttuuria sekä keskustelua siitä, mikä on vastuullista yksittäisissä tilanteissa. Vastuullisuutta johtamalla on pystytty kehittämään päivittäisen toiminnan laatua ja kestäviä toimintatapoja.

Johtoryhmä vastaa yhteiskuntavastuun johtamisesta ja kehittämisestä, ja seuraa vastuullisen toiminnan toteutumista kuukausittain. Vastuullisuuden vaatimukset pohjautuvat oman toiminnan sääntöjenmukaisuuden lisäksi sidosryhmien odotuksiin. Työkaluina vastuullisuuden kehittämisessä ovat turvallisuus-, ympäristö- ja kestävän kehityksen politiikat, hyvä hallintotapa, johtamiskäytännöt sekä laajemmin koko turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmään sisältyvät myös eettiset ohjeet ja tasa-arvosuunnitelma, jotka tukevat päivittäistä toimintaa.

Yhteiskuntavastuun johtamiseen kuuluu raportointi vastuullisuuden toteutumisesta kuukausittain johtoryhmässä ja säännöllisesti hallituksessa. Vuonna 2017 Arctiassa otettiin käyttöön myös yhteiskuntavastuun johtosääntö, ja vastuullisuus suuntasi strategian päivitystyötä. Arctia kertoo valtioneuvoston kanslian ohjeen (valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011, liite 3) mukaisesti yhteiskuntavastuun toteutumisesta ja tavoitteista laajasti vuosittain vuosikertomuksen yhteydessä. Tarkempaa tietoa raportoinnista ja raportointiperiaatteista löytyy vuosikertomuksen lopusta.

Toiminnan suoria ympäristövaikutuksia hillitään kehittämällä alusten ja operoinnin turvallisuutta sekä päivittämällä nykyisiä aluksia teknisesti. Hyvä esimerkki on maailman ympäristöystävällisin jäänmurtaja Polaris. Arctian tarjoamilla öljyntorjuntapalveluilla puolestaan osallistutaan meriliikenteen riskien vähentämiseen.

Vastuullisuuskysymyksiä nostaa esiin myös toiminta herkillä merialueilla ja tähän liittyvät suorat ja välilliset ympäristöriskit. Tällöin korostuvat Arctian vahvuudet: polaariluokitettujen alusten tekniset kyvyt sekä osaava ja osaamistaan kehittävä henkilökunta.

Jäänmurron perinteinen haaste sosiaalisen vastuullisuuden toteuttamisessa on ollut työn sesonkiluontoisuus. Arctian palveluntarjonnan laajentamisella sekä toiminnan jatkuvalla kehittämisellä ympärivuotiseksi on merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia Arctialle, sen henkilöstölle ja koko suomalaiselle merialalle. Onnistumiseen vaikuttavat etenkin markkinakehitys ja kyky vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.

Luotettavasti pohjoiseen

Yhteistyössä satamien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa talvimerenkulku toimii koko Suomen rannikolla. Arctia vahvistaa osaamistaan tutkimus- ja koulutusyhteistyöllä sekä strategisin kumppanuuksin. Olemme mukana rakentamassa pohjoisten alueiden kestävää tulevaisuutta.

Helsingissä Arctia toimii paikallisesti yhteistyössä naapurinsa ulkoministeriön sekä Helsingin kaupungin matkailun (Visit Helsinki) kanssa. Kesällä 2017 Arctia pystytti Katajanokalle kyltin, jossa kerrotaan jäänmurrosta ja jäänmurtajista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kylttiä olivat toivoneet niin Katajanokan asukkaat kuin matkailijat ja matkailuoppaat.

Arctia perehdyttää uusia merenkulkijoita Harjoittelumylly ry:n kautta. Arctia oli mukana Suomen Varustamoiden sekä yhdeksän merenkulkuoppilaitoksen kanssa perustamassa Harjoittelumyllyä. Sen tarkoituksena on koordinoida ja edistää harjoittelupaikkojen tehokasta käyttöä aluksilla. Näin tuetaan suomalaista merenkulun opetusta aluksilla tapahtuvan käytännön harjoittelun kautta. Arctian aluksilla oli vuonna 2017 yhteensä 86 (93 vuonna 2016) harjoittelijaa.

Arctia panostaa suomalaisen merenkulun tulevaisuuteen myös tutkimusyhteistyöllä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän välistä vuoropuhelua kehitettiin vuonna 2017 muun muassa Arctic 100 -tutkimusmatkalla halki Luoteisväylän.

Arctian arvot

Osaava

Haluamme oppia uutta ja jaamme osaamistamme työtovereillemme. Osaaminen ja tavoitteisiin sitoutuminen ovat menestyksemme edellytys.

Visio

Arctia on johtava jäänmurtopalveluiden tuottaja Itämerellä sekä luotetuin offshore- ja muiden merellisten palveluiden kumppani polaarialueilla.

Palveleva

Yhteistyö asiakkaamme kanssa on toimintamme perusta. Haluamme, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä, ja heidän tarpeensa ohjaavat tekemistämme. Palvelemme aina asiakkaitamme hyvin ja olemme siitä ylpeitä.

Missio

Turvaamme Suomen meriliikenteen tehokkaasti Itämeren jäätalven olosuhteissa ja luomme kasvua palvelemalla kansainvälisiä asiakkaita polaarialueilla .

Tehokas

Luomme hyvää työilmapiiriä arvostamalla omaa ja muiden työtä. Teemme työtämme ammattitaitoisesti ja turvallisesti sekä varmistamme omalla tehokkuudellamme toimintamme jatkuvuuden.